Pharnacia sumatrana « Halimun » P.S.G. N°30 (Java)

IMG_1304
Femelle moyenne Pharnacia sumatrana « Halimun »
IMG_1306
Femelle moyenne Pharnacia sumatrana « Halimun »
IMG_1541
Femelle adulte Pharnacia sumatrana « Halimun »
IMG_1569
Femelle adulte Pharnacia sumatrana « Halimun »
IMG_1307
Mâle moyen Pharnacia sumatrana « Halimun »
IMG_1309
Mâle moyen Pharnacia sumatrana « Halimun »
IMG_1552
Mâle adulte Pharnacia sumatrana « Halimun »
IMG_1553
Mâle adulte Pharnacia sumatrana « Halimun »
IMG_1560.JPG
Couple adulte Pharnacia sumatrana « Halimun »

Pylaemenes sepilokensis sepilokensis « Sepilok »(Bornéo)

IMG_0278
Jeune femelle Pylaemenes sepilokensis sepilokensis « Sepilok »
IMG_0280
Jeune femelle Pylaemenes sepilokensis sepilokensis « Sepilok »
IMG_0286
Jeune femelle Pylaemenes sepilokensis sepilokensis « Sepilok »
IMG_1280
Femelle adulte Pylaemenes sepilokensis sepilokensis « Sepilok »
IMG_1276
Femelle adulte Pylaemenes sepilokensis sepilokensis « Sepilok »
IMG_0285.JPG
Jeune mâle Pylaemenes sepilokensis sepilokensis « Sepilok »
IMG_1282
Mâle adulte Pylaemenes sepilokensis sepilokensis « Sepilok »
IMG_1283
Mâle adulte Pylaemenes sepilokensis sepilokensis « Sepilok »